top of page

INFO EN NUTTIGE LINKS

Het overzicht van je voorschriften kwijt met de digitale voorschriften?

Met de app ‘Mijn geneesmiddelen’ of via mijngezondheid.belgië.be kan je je beschikbare voorschriften raadplegen.

Helena Care

GDPR

Geïnformeerde toestemming

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Alle Nederlandstalige zorgverstrekkers en nog veel meer info over gezondheid in Brussel en de rand zijn te vinden op www.desocialekaart.be

Een brede waaier aan betrouwbare en begrijpbare informatie over tal van gezondheidsproblemen vindt u op www.gezondheidenwetenschap.be en op www.thuisarts.nl www.moetiknaardedokter.be

Actuele informatie over het coronavirus vindt u via de federale overheid en Brusselse overheid.

Wachtdienst huisartsen of 02 201 22 22

Wachtdienst apotheken of 09 039 90 00

Wachtdienst tandartsen: 02 426 10 26

​​

Huisartsenpraktijk PATIO

Huisartsenpraktijk SPECTRUM (Simonis)

Huisartsenpraktijk DE TANDEM

Zelfmoordpreventie: 1813 of 08 003 21 23

Anonieme Alcoholisten: 03 239 14 15

Antigifcentrum: 07 024 52 45

Brandwondencentrum: 02 268 62 00

ChildFocus: 11 6000

Druglijn: 07 815 10 20

Europees noodnummer112

Politie: 101

Kankerfoon: 08 001 58 00

Rode Kruis: 105

Brusselse Huisartsenkring: 02 242 43 44

Toezichthoudende autoriteit: Orde der artsen

Gedragscode

HELENA CARE

Helena Care is een beveiligd platform waarlangs u bepaalde documenten en voorschriften kan ontvangen met respect voor uw privacy. 

Meer informatie vindt u hier

GDPR

Omwille van de nieuwe privacyverklaring in het kader van de vernieuwde wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens (GDPR) die vanaf 25/05/2018 van kracht is gegaan en om deze gegevens op een veilige manier uit te wisselen tussen zorgverleners en tussen huisarts en patiënt, zullen de artsen van de praktijk vanaf heden volgende maatregelen doorvoeren:

Gezondheidsgegevens zullen niet meer per email gecommuniceerd worden, omdat de veiligheid van dit kanaal niet gegarandeerd kan worden. Dat wil zeggen dat wij géén verslagen, laboresultaten en andere gevoelige informatie meer per mail zullen doorsturen. Tenzij anders overeengekomen en op eigen verantwoordelijkheid. Alle documenten kunnen beveiligd worden opgestuurd via Helena.

 

Gezondheidsgegevens over patiënten worden wel tussen zorgverleners uitgewisseld via de e-healthbox, een beveiligd kanaal, en uiteraard enkel in het belang van de patiënt. Indien u zich daartegen zou verzetten, mag u dit melden aan uw huisarts.

 

Er wordt geen medisch advies per email gegeven.

De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens die worden verwerkt door de groepspraktijk Horizon en Patio worden enkel gebruikt voor medische doeleinden in het belang van de zorg voor de patiënt.

In het kader van wettelijke verplichtingen, zoals terugbetalingen door verzekeringsfirma's, worden bepaalde gegevens gedeeld met uw eigen ziekenfonds of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor boekhoudkundige doeleinden.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

 

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.

 

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een bedreiging vormen voor uw gezondheid. 

 

De website gebruikt analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en gebruikt functionele cookies om voorkeuren op te slaan. Dit kan bij het bezoek aan de website geweigerd worden.

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING

In deze gedigitaliseerde tijden is het mogelijk voor ons als huisarts om efficiënter samen te werken met andere zorgverleners in de eerste lijn en met de ziekenhuizen. Dit kan alleen door uw geïnformeerde toestemming (informed consent) te geven om uw gezondheidsgegevens te delen.

Wat houdt dit precies in? Als u uw goedkeuring geeft, kunnen zorgverleners relevante gegevens met betrekking tot uw medische voorgeschiedenis, medicatie, vaccinaties, enz. op een beveiligde manier met elkaar delen. Op die manier kunnen we beter samenwerken, onnodige onderzoeken vermijden en u beter behandelen. Enkel zorgverleners waar u een therapeutische relatie mee heeft, kunnen deze gegevens inkijken. Hiervoor wordt telkens ingelogd met uw elektronische identiteitskaart. 

Een voorbeeld: u gaat naar de kust en krijgt een ongeval waarvoor u opgenomen moet worden in het plaatselijk ziekenhuis. Door uw toestemming te geven kan de spoedarts nakijken of en welke medicatie u neemt, of u allergieën heeft, of u al eerdere operaties gehad heeft, enz. Hierdoor kan er snel en efficiënter gehandeld worden.


Hoe kan u uw toestemming geven? Dat kan u thuis zelf doen via Mijngezondheid. U dient dan in te loggen met uw elektronische identiteitskaart. U kan dit ook bij de huisarts doen, de apotheek of in het ziekenhuis. U kan op elk moment uw toestemming intrekken en u kan steeds vragen aan uw zorgverlener om bepaalde informatie niet te delen.

Aarzel niet om ons aan te spreken als u nog vragen hierover heeft of raadpleeg de FAQ-pagina.

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Wat is het GMD?

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u uw identiteitskaart mee.
 

Wat zijn de voordelen?

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).
 

Wat is het GMD+?

Het GMD+ is de preventiemodule van het GMD en is gratis voor patiënten tussen 45 en 75 jaar. Uw huisarts zal dan een keer per jaar samen met u, op basis van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn.
 

Hoe een GMD of GMD+ aanvragen?

Bij uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd.

Vanaf 1 januari van het jaar dat u 45 wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kunt u uw huisarts vragen naar een GMD+. Dit kan gebeuren samen met een aanvraag of verlenging van het GMD, maar ook bij een andere raadpleging of huisbezoek.
 

U raadpleegt een andere arts?

Indien u een andere huisarts bezoekt dan diegene waarbij u uw GMD afsloot, kunt u van dezelfde rechten genieten indien deze huisartsen samenwerken in een door het Riziv geregistreerde groepering (dit zijn zowel de groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen).

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts

bottom of page